فهرست

آغاز فاز نهایی پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در معاونت غذا و دارو

طی جلسه ای که مورخ  1399/01/30 دانشگاه علوم پزشکی بابل با وزارت بهداشت در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، مقرر گردید جهت راه اندازی فاز نهایی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک طی ابلاغیه ارسالی از سازمان غذا و دارو تا تاریخ 1399/03/20 کلیه داروخانه ها نسخه ها را بصورت الکترونیک تهیه و در اختیار اقشار مختلف مردم شهرستان بابل قرار دهند.

علی هذا طی پیگیری های معاونت غذا و دارو و هماهنگی با داروخانه های سطح شهر مقرر گردید تا تا ریخ 1399/02/10 کلیه داروخانه ها با خرید توکن ها از پیشخوان مشخص شده نسبت به بروزرسانی سیستمهای نرم افزاری نسخه پیچی اقدام نمایند.